Navigation Menu

Ban lãnh đạo

I. Lãnh đạo Sở

    Ông Nguyễn Văn Việt

          -  ​Chức vụ: Giám đốc Sở.

          -  ​Điện thoại : 0912612926

          -  ​Email : nguyenvanviet.snn@hatinh.gov.vn

     Ông Lê Đức Nhân

          -  ​Chức vụ: Phó Giám đốc Thường trực Sở.

          -  ​Điện thoại : 0917334939

          -  ​Email : leducnhan.snn@hatinh.gov.vn

    Ông Nguyễn Tuấn Thanh

          - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

          - Điện thoại: 0915084357

          - Email: nguyentuanthanh.snn@hatinh.gov.vn

    Ông Nguyễn Bá Đức

          - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

          - Điện thoại: 0913326884

          - Email: nguyenbaduc.snn@hatinh.gov.vn

    Ông Trần Huy Oánh

          - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

          - Điện thoại: 0987989989

          - Email: tranhuyoanh.snn@hatinh.gov.vn

 

II. Trưởng, phó các phòng

1. Văn phòng:

-Ông Lê Anh Ngọc, Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02393.892852

Email: leanhngoc.snn@hatinh.gov.vn

-Bà Trần Thị Oanh, Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02393.859511

Email: tranthioanh.snn@hatinh.gov.vn

-Ông Trần Quốc Quân, Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02393.859511

Email: tranquocquan.snn@hatinh.gov.vn

2. Phòng Tổ chức cán bộ:

-Ông Tô Quang Nghệ, Trưởng phòng

Điện thoại: 02393.858699

Email: toquangnghe.snn@hatinh.gov.vn

-Bà Ngô Thị Kim Oanh, Phó trưởng phòng

Điện thoại: 02393.858321

Email: ngothikimoanh.snn@hatinh.gov.vn

-Ông Phan Văn Thế, Phó trưởng phòng

 

Điện thoại: 02393.858321

Email: phanvanthe.snn@hatinh.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

-Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng

Điện thoại: 02393.857499

Email: nguyenthanhhai.snn@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393.891982

Email: luongxuannam.snn@hatinh.gov.vn

-Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng

Điện thoại: 02393.891982

Email: nguyenngocnam.snn@hatinh.gov.vn

4. Phòng Quản lý Xây dựng công trình:

Điện thoại: 02393.858251

-Ông Đặng Phi Hùng, Trưởng phòng

Email: dangphihung.snn@hatinh.gov.vn

-Ông Nguyễn Kim Bằng, Phó trưởng phòng

Email: nguyenkimbang.snn@hatinh.gov.vn

5. Thanh tra Sở:

Điện thoại: 02393.855205

-Ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Thanh tra

Email: leanhdung.snn@hatinh.gov.vn