CHUYÊN MỤC

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch thực hiện tháng 8 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, kế hoạch thực hiện tháng 8 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, kế hoạch thực hiện tháng 7 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, kế hoạch thực hiện tháng 7 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch thực hiện tháng 6 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch thực hiện tháng 6 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, kế hoạch thực hiện tháng 5 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, kế hoạch thực hiện tháng 5 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, kế hoạch thực hiện tháng 4 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, kế hoạch thực hiện tháng 4 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, kế hoạch thực hiện tháng 3 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, kế hoạch thực hiện tháng 2 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, kế hoạch thực hiện tháng 2 năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, kế hoạch thực hiện tháng 2 năm 2020