ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Banner trái

THỐNG KÊ

Trực tuyến:
 
Truy cập:
 
Xuất bản thông tin

DỰ ÁO THỜI TIẾT

booked.net booked.net booked.net

Xuất bản thông tin

Hà Tĩnh phân bổ gần 642 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, với số tiền 641,989 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển 487,611 tỷ đồng triển khai các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phân bổ cho các xã xây dựng NTM.

Vốn sự nghiệp 154,378 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển hợp tác xã, chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng mô hình mẫu, khoa học công nghệ…; hỗ trợ công tác quy hoạch và xây dựng đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển giáo dục ở nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh: Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương được giao kế hoạch vốn; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện, nhất là nguồn vốn sự nghiệp; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành, hướng tới đạt mục tiêu thực hiện bộ tiêu chí xã và huyện nông thôn mới; Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được giao chủ trì theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp; đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao sử dụng vốn khẩn trương thanh, quyết toán nguồn vốn ngay khi có khối lượng hoàn thành.Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo định kỳ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển và quy trình, thủ tục đầu tư các dự án; đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch. Hướng dẫn, đốc thúc các đơn vị được giao chủ đầu tư công trình cấp nước và xử lý môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn ngay khi các dự án có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định

Các sở, ngành liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và cácquy định hiện hành. Theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách hướng dẫn UBND các huyện, UBND các xã trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm kịp thời phân bổ các nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được giao cho các đơn vị và UBND các xã, đảm bảo đúng nội dung nguồn vốn được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các đơn vị và các xã, đảm bảo nguồn vốn được quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, nội dung và chế độ quy định; thực hiện chế báo cáo theo định kỳ; hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các Chủ đầu tư đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và công trình xử lý môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục; sớm trình phê duyệt dự án để kịp thời phân bổ nguồn vốn theo quy định.

UBND các xã được giao kế hoạch vốn tại Khẩn trương phân bổ nguồn vốn và triển khai thực hiện các nội dung được giao theo đúng các quy định hiện hành; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành. Riêng vốn đầu tư phát triển: Phân bổ chi tiết nguồn vốn được giao đến từng danh mục công trình; trong đó,tập trung bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn theo quy định; ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn, các nội dung xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, xử lý môi trường; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không tập trung thanh toán vào cuối năm; hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với công trình hoàn thành./.

Ngô Thắng  
Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin