Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp & PTNT

- Tên gói thầu: Gói thầu 01.XL: Sửa chữa tòa nhà làm việc Sở nông nghiệp & PTNT - Giá trị gói thầu:

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng Gói thầu: Mua sắm tài sản tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Giá trị gói t

Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản BQL rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố 

Tên tài sản: Gỗ khai thác cây đứng rừng trồng thanh lý do cháy rừng gây ra năm 2018, 2019. Số lượng: