DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi dự toán chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi dự toán chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2019

Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

 Quyết định số 421/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2019 c

Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 về việc công bố bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn p

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 Tải