Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Công bố Quyết định thanh tra tại Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê du

Thực hiện thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 tại Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh

Thực hiện Ngày 30/3/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 194/QĐ

Kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quý I năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát

BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2020

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013; Văn bản số 8716/UBND-

UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ t