Xuất bản thông tin

Thực hiện khung lịch thời vụ thả giống nuôi trồng thủy sản năm 2019...

Trên cơ sở dự báo thời tiết, kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2019. Ngày 10/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh ban hành văn bản số 70/SNN-TS về việc thực hiện khung lịch thời vụ t