Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Thực hiện khung lịch thời vụ thả giống nuôi trồng thủy sản năm 2019

Trên cơ sở dự báo thời tiết, kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2019. Ngày 10/01/2019, Sở Nông nghiệp