CHUYÊN MỤC

SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG

Tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Trong 02 ngày 20-21/6/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức 03 Hội nghị "Tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn" tại xã Thạch Long - huyện Thạch Hà và xã Thạch Bình, Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh cho hơn 600 lượt người là cán bộ và hội viên Hội Nông dân.

Tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Hội nghị đã được nghe phổ biến các kiến thức chung về an toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (bao gồm: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (thay thế Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014), Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT). Đồng thời, các kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi an toàn theo hướng VietGAP, VietGAHP cũng được cập nhật và phổ biến phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm đang từng ngày, từng giờ nóng lên trên tất cả các diễn đàn và dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, thì vấn đề an toàn và phòng chống dịch bệnh đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Qua Hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

NHƯ QUỲNH - CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN