Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Xử phạt 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa VTNN vi phạm chất lượng với tổng số tiền là 84,39 triệu đồng.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ch