THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung với Lĩnh vực hành chính Nông nghiệp .

Tên

Lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Tải xuống

Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP trong sản xuất, kinh doanh  nông lâm thủy sản

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP trong sản xuất, kinh doanh  nông lâm thủy sản

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuôc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Công nhận giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn, chẩn đoán, kê đơn chữa bệnh chăm sóc sức khỏe động vật

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (sửa đổi, thay thế thủ tục Chấp thuận hội thảo, trình diễn thuốc bảo vệ

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn dịch vụ thú y

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ngoại tỉnh

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa

Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File