THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung với Lĩnh vực hành chính Thủy sản .

Tên

Lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Tải xuống

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File