THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung với Lĩnh vực hành chính Xây dựng .

Tên

Lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Tải xuống

Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File

Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng

Xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về File