TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quy định xử phạt vi phạm về tự công bố sản phẩm

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết th

Hướng dẫn thực hiện tự công bố sản phẩm

          Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định c

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/02

Quy định mới về Trồng lúa kết hợp Nuôi trồng thủy sản

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Ngh