CHUYÊN MỤC

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quy định mới về Trồng lúa kết hợp Nuôi trồng thủy sản

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Ngh