VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Sở phát hành

Tên

Số

́

Loại

Ngày ban hành

Tải xuống

Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 về việc quy định chế độ quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

05/2019/TT-BNNPTNT Sở phát hành 2019-05-02 Tải về File

V/v cử cán bộ phối hợp với Sở Thông tin &TT để theo dõi doanh nghiệp

1845/SNN-VP Công văn 2015-09-15 Tải về File

Quyết định thành lập Tổ CNTT của Sở Nông nghiệp và PTNT

733/QĐ-SNN Quyết định 2015-08-20 Tải về File

Báo cáo KQ ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm ngành NN&PTNT

1037 Báo cáo 2015-06-09 Tải về File

V/v cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Cơ quan Sở

93/TB-SNN Thông báo 2015-04-16 Tải về File

Hướng dẫn liên ngành về 1 số nội dung liên quan đến quy trình, hồ sơ, thủ tục, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện tạm thời 1 số chính sách đặc thù XD mới, mở rộng các cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại theo QĐ 2811/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh

2859 LN/TC-NN&PTNT Công văn 2009-11-03 Tải về File

V.v Phân công lãnh đạo Phụ trách Công nghệ Thông tin

2612/SNN-VP Công văn 2013-07-18 Tải về File

Quyết định Quản lý, Sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

854/QĐ-SNN Quyết định 2013-03-20 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

3260/KH-SNN Kế hoạch 2014-08-08 Tải về File

V.v Khuyến khích phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin

633 /SNN-VP Công văn 2014-03-03 Tải về File

V/v ban hành quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh

756/QĐ-SNN Quyết định 2014-03-12 Tải về File

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng trang thông tin điện tử trên Internet của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh

1234/QĐ-SNN Quyết định 2009-05-20 Tải về File

V/v thành lập Tổ CNTT

2854/QĐ-SNN Quyết định 2011-09-01 Tải về File

V/v thực hiện nghiêm Quy định số 55QĐ/TW của Bộ Chính trị

2614/SNN-TCCB Công văn 2016-12-28 Tải về File

Về việc đôn đốc thực hiện kiểm soát, tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết định thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến

1862/SNN-TCCB Công văn 2016-09-28 Tải về File

Về việc tập huấn và quán triệt triển khai dịch vụ công cấp độ 3

248/GM-SNN Giấy mời 2016-09-13 Tải về File

Về việc hỗ trợ và quán triệt triển khai một cửa liên thông và dịch vụ công

140/GM-SNN Giấy mời 2016-06-01 Tải về File

Về việc tập huấn và quán triệt triển khai một cửa liên thông và dịch vụ công cấp tỉnh

06/GM-SNN Giấy mời 2016-01-05 Tải về File

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT năm 2017

663/KH-SNN Kế hoạch 2016-09-07 Tải về File

V/v xây dựng Kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2017.

1119 /SNN-KHTC Kế hoạch 2016-06-23 Tải về File