Navigation Menu

Xuất bản thông tin

Tên

Số

́

Loại

Ngày ban hành

Tải xuống

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3049/QĐ-UBND Quyết định 2021-08-27 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính (lĩnh vực Chăn nuôi) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

2509/QĐ_UBND Quyết định 2021-07-06 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thiết lập vùng cách ly y tế thuộc xã Tân Lâm Hương thuộc huyện Thạch Hà để phòng, chống dịch COVID-19

143/QĐ-BCĐ Quyết định 2021-06-11 Tải về File

QUY ĐỊNH Về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

177-QĐ/TU Quyết định 2021-05-04 Tải về File

Quyết định Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình để thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

20 /2021/QĐ-UBND Quyết định 2021-05-10 Tải về File

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩn

37/2020/QĐ-UBND Quyết định 2020-12-01 Tải về File

Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý đê điều và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

29/2020/QĐ-UBND Quyết định 2020-10-23 Tải về File

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

3304/QĐ-UBND Quyết định 2020-09-30 Tải về File

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

3156/QĐ-UBND Quyết định 2020-09-21 Tải về File

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

3157/QĐ-UBND Quyết định 2020-09-21 Tải về File

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

2908?QĐ-UBND Quyết định 2020-09-04 Tải về File

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

36/2019/QĐ-UBND Quyết định 2019-06-18 Tải về File

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

2218/QĐ-UBND Văn bản pháp luật Tỉnh Quyết định 2019-07-02 Tải về File

V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019

2286/QĐ-UBND Quyết định 2019-07-08 Tải về File

Về việc điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư Khu nuôi trồng thủy sản, giải trí và ẩm thực Bình Hà tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà của Công ty cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh

1654/ QĐ-UBND Quyết định 2019-06-03 Tải về File